Konsultacje

Punkt informacyjno-konsultacyjny dla mieszkańców

Wymogiem, tak istotnej dla Polski inwestycji, jest prowadzenie transparentnej kampanii informacyjnej oraz prowadzenie dwustronnej komunikacji z osobami, których grunty zostały objęte inwestycją. Zależy nam, aby proces realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego został zrealizowany w porozumieniu z władzami samorządowymi i mieszkańcami.

Od 4 czerwca 2018 r. uruchomiony zostanie punkt informacyjno-konsultacyjny, gdzie konsultanci będą mogli odpowiedzieć na najważniejsze dla Państwa pytania dotyczące zadania. Równocześnie pełnomocnik będzie mógł poznać Państwa oczekiwania związane z budową CPK.

Punkt działa na terenie OSP w Baranowie. W czerwcu punkt był otwarty w poniedziałki, środy i czwartki, w godzinach 16:00-20.00. Od lipica 2018 r. PIK działa w poniedziałki.


Regulamin Punktu Informacyjnego


ZAPISZ SIĘ NA SPOTKANIE
 

Wybierz termin i miejsce spotkania *

Imię i nazwisko *

Nr telefonu *

Adres email

* pola oznaczone gwiazdką muszą być wypełnione

Zapisanie się na spotkanie stanowi jednocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celu udzielenia wyjaśnień/konsultacji związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 4/6, zwany dalej „Administratorem danych”.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, w celu przeprowadzenia konsultacji związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).
3. Administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi - w zakresie konsultacji społecznych - obsługi Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego - Atlas Communications, Hlonda 10A/44A, 02-972 Warszawa.
4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast brak podania danych uniemożliwi przekazanie bezpośrednich odpowiedzi na zadane pytania/dodatkowe uwagi.
5. Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania (w formie pisemnej),
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych  i żądania ich usunięcia, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (w formie pisemnej),
- wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Infrastruktury: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6,  00-928 Warszawa, adres e-mail: inspektor.RODO@mi.gov.pl.