Regulamin Punktu Informacyjnego


ZAPISZ SIĘ NA KONSULTACJE
 

Wybierz termin i miejsce spotkania *

Imię i nazwisko *

Nr telefonu *

Adres email

* pola oznaczone gwiazdką muszą być wypełnione

Zapisanie się na spotkanie stanowi jednocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celu udzielenia wyjaśnień/konsultacji związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 4/6, zwany dalej „Administratorem danych”.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, w celu przeprowadzenia konsultacji związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).
3. Administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi - w zakresie konsultacji społecznych - obsługi Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego - Atlas Communications, Hlonda 10A/44A, 02-972 Warszawa.
4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast brak podania danych uniemożliwi przekazanie bezpośrednich odpowiedzi na zadane pytania/dodatkowe uwagi.
5. Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania (w formie pisemnej),
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych  i żądania ich usunięcia, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (w formie pisemnej),
- wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Infrastruktury: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6,  00-928 Warszawa, adres e-mail: inspektor.RODO@mi.gov.pl.

Informacje o inwestycji

Centralny Port Komunikacyjny będzie funkcjonować jako węzeł transportowy oparty na zintegrowanych ze sobą węzłach: lotniczym i kolejowym, spójnych z układem sieci drogowej. Ma to być rentowny, innowacyjny węzeł transportowy, który wprowadzi nas do pierwszej dziesiątki najlepszych portów lotniczych świata i doprowadzi do intensywnego rozwoju pasażerskiego transportu kolejowego oraz zapewni trwałą integrację aglomeracji warszawskiej i łódzkiej.

 


W praktyce chodzi o integrację ruchu lotniczego i kolejowego w jednym węźle. Oznacza to, że port lotniczy ma się łączyć z siecią kolejową, która będzie rozbudowywana. Jest to szczególnie ważne, bo w Polsce znajduje się największa liczba średnich miast nieobsługiwanych przez kolej. W naszym kraju jest ok. 100 miast o liczbie mieszkańców powyżej 10 tys., zamieszkałych przez 2,1 mln ludzi, pozbawionych dostępu do transportu kolejowego (np. w Czechach jest tylko jedno takie miasto, a na Słowacji osiem). Wykluczenie dotyczy głównie obszarów turystycznych. 

Kontakt

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP
Ministerstwo Infrastruktury,
00-928 Warszawa, ul Chałubińskiego 4/6
------------
Punkt Informacyjno-konsultacyjny znajduje się na terenie
OSP w Baranowie
96-314 Baranów, ul. Armii Krajowej 47
(w godzinach finkcjonowania Punktu - po wcześniejszym zapisie na spotkanie)